01.10.2023

17. pp. Jumalaema kaitsmise püha.

Ap. Anania †I s.; vg. Roman Kauniltlaulja †556

8. v. HE Jh Lk 24:36-53.

2Kr 6:16-7:1; Lk 6:31-36 (pp.).

Hb 9:1-7,

Lk 10:38-42, 11:27-28 (p.)