14.11.2020

Ap. Filippus †I s.

2Kr 8:1-5; Lk 9:37-43