16.12.2021

Prh. Haggai †500 eKr.; õu. Teofana †893

1Tm 3:1-13; Mk 9:10-16