16.12.2022

Prh. Haggai †500 eKr.; õu. Teofana †893

2Tm 1:1,2,8-18; Mk 9:33-41