22.05.2022

Samaaria naise pp.

Mr. Vasilisk †308

4. v. HE Jh 20:1-10;

Ap 11:19-26, 29-30; Jh 4:5-42

Vkj. üpsk. Nikolai säilm. t.