27.07.2024

Smr. tervendaja Panteleimon †305;

vg. Antisa †VIII s.

Rm 8:14-21; Mt 9:9-13