Avaleht/Nädala jutlus/DIAKON HERODIONI PREESTRIKSPÜHITSEMISEL

DIAKON HERODIONI PREESTRIKSPÜHITSEMISEL

Mu armas Herodion!

Teisel nelipühal austab meie kirik Püha Kolmainu kolmandat isikut, kelleks on Püha Vaim, Lohutaja, kõige hea tooja. Milline õnnistus, et oled just sel päeval astumas preesterkonna ridadesse! Õnnistus mitte üksnes sinu jaoks, vaid ka kogu sinu perele.

Nüüdsest on sinu esimene ja kõige tähtsam ülesanne Jumala armu jagamine rahvale sakramentide kaudu, seda ennekõike jumalikul liturgial. Liturgiat talitavad läbi veini ja leiva ohvrianni ühtaegu vaimulikud ja kogudus maa peal ning Kristus ise ajaväliselt taevas. Kummaski teenib Tema, sama ülempreester, kes on ise ühtaegu tooja ja toodav, kinkija ja kingitav oma ohverduse kaudu, anni kaudu, mis sai täide ristil.

Igal sinu talitataval jumalikul liturgial saad sa kogemuse “kirikust, mis on taevas maa peal ja kus taevane Jumal elab ja tegutseb”; et Jumal on siin, meie, inimeste seas; et Kristus on meie jätkuv paasa, et Ta muudab meid lakkamatult üha peenetundelisemal  moel nii maises kui jumalikustatud elus; et Ta teeb seda läbi armulauaosaduse ja et mitte kuskil mujal pole olemas teist sarnast sära, ainsa ja tõelise ilu peegeldust, milleks on Kristus, ning mille valvuriks, hoidjaks ja jutlustajaks jääd sa aegade lõpuni.

Ära unusta, et sinu preestrielus püsib kõik palve najal. Palvest peab saama su hingamine, et sa saaksid loomulikuks osaks Issanda kutsest. Üks õigeusu ikoon kujutab Kristust paradiisis Aadama ninasõõrmeisse elavakstegevat õhku puhumas, et temast saaks elav hing. Proovi alati hingata seda Kristuse eluhingust kartmata raskusi, kiusatusi, pimedust, mis tulevad ikka su teele lõkse seadma.

Kõiksugu deemonid on kurjakuulutavad, seda teame me hästi, aga me teame ka kui nõrk on nende vägi. Ära karda neid – vastupidi, kordan, hinga alati Kristuse hingust, usu temasse, tema kohalolusse igas inimeses ja oma vaimulikus südames.

Süda on valguse ja pimeduse, surma ja ülestõusmise vahelise võitluse keskne koht. Süda näitab sulle tõelise elu tee suuna, ehedat tõde, kes on Kristus. Süda õpetab sind läbi ülestõusnud Jeesuse lugema elu väikeseid ja suuri sündmusi, mõtestama ümbritsevat maailma ja selle ajalugu.

Hetkest, mil Püha Vaim on sinu peale langenud, et sind preestriks pühitseda, saab liturgiast sinu elu kese ja palve rikastab ja annab sulle jõudu, et mitte langeda arguse ja kibestumise küüsi.

Liturgia ja palve võimaldavad sul teha liigutusi ja öelda sõnu, mis annavad tähenduse igale asjale siin maailmas ning mis on teejuhiks olemasolu teisele tasandile, tulevasse kuningriiki. Need on sulle ka suured abimehed sinu karjasetöös, et hoida teadvust ärkvel, ajada inimeste kõige sügavamatest soppidest välja hävitavad suundumused ja süvendada tõelise elu algeid.  Kahtlemata toimivad siin ühelt poolt liturgia ilu ja teisalt palve jõud.

Meie ühiskonnas on evangeeliumi järele suur puudus. Evangeeliumi, mille väärtus ei seisne vastandumises, vaid tõe sõnumis – nagu meile kirjeldab mõistujutt kadunud pojast -, mis kõneleb meile isa armastusest poja vastu, kes annab ära kogu oma vara ja jääb ise kõigest ilma. Seetõttu ei tähenda preestriksolemine kuulumist mingisse eelistatud seisusesse, vaid see tähendab saada, eeskuju ja eluga, Kristuse tõeliseks teenijaks, pigem teistest all- kui ülalpool asetsevaks.

Kui sa tahad sõpru leida, otsi neid « vaeste » seast. Vanas Testamendis tähendab sõpradeta olek olemist väljaspool Jumalat. Olla vaeste sõber ei ole poliitiline või sotsiaalne mure. See on eelkõige vaimulik mure, olemuslik tegelikkus, ja lõpuks lootuse probleem. Vaeste lootusetus on alati terav ja kibe, aga sina oled siin, et kinnitada neile, et vaeste jaoks on olemas lootus, sest Kristuses oleme me kõik üks Aadam, uueks loodud ülestõusmise võidus; üks avalikult ja salamisi  kiriklik ihu, et terveks teha lõhutud loodut, et toita kaasaegset inimest tema leiva- , aga veel enam väärikusenäljas.

Mu armas Herodion!

Kiriku, Kristuse ihu, suur salasus seisneb selles, et ta pole kellestki lahutatud, vaid hõlmab endas kogu inimkonda ning tõmbab kogu inimkonna välja põrgusurma langemisest.

Ainus tõde, mis tänasel Püha Vaimu pidupäeval on kõikide inimeste jaoks väärtuslik – kristlaste ja mittekristlaste jaoks – on paasa. Paasa on kõik!

Et sinu teenimine maailmas oleks aus kuulutus Jumalast, kes pole kasulik ega tarvitatav selle maailma kriteeriumite järgi, vaid kes on armu Jumal. temas on kõik, mida sisaldab sõna „arm“. Ja selle läbi annaks tagasi igaühele, kelle Ta su teele saadab, eluisu ja imetluse olemise ilu ees. Aamen.

 

+Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

9.juunil 2014 Luhamaal