Avaleht/Õigeusu õpetus/Elada kooskõlas Jumalaga

Elada kooskõlas Jumalaga

Õigeusu vaimsuse avastamine tähendab eeskätt avastada õigeusu askeesi aluseid, mis on sügavalt sees Issanda Jeesuse õpetuses: armasta Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma jõuga ja mõttega ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Kuid see askees on võitlus, mida peab teadlikult inimene, kes tugineb oma vaba tahte annile, et saavutada Kristuse täiuslikkus.

Aadam, mõistuslik ja vaba olend, loodi Jumala palge järgi. Aadama patt oli seega lõppkokkuvõttes kõrkusepatt, kui inimene kandis enda peale armastuse, mis pidi tal olema Jumala vastu. Pärast patu sooritamist ei kaotanud Aadam muidugi oma tahet ja vabadust, kuid need kalestusid temas. Siiski jäi inimene vabaks, kuna ta on loodud Jumala palge järgi. Just siin peitubki õigeusu askeesi võti: täius kui selline ei sisaldu inimloomuses; samuti ei ole võimalik selleni jõuda ainult inimlike jõududega. Sest tema jõud on piiratud. Täius saab teostuda ainult Jumalas. See on Püha Vaimu and. Askeesipingutus pole iial eesmärk iseeneses, vaid on pigem vahend, meie vabaduse väljendus ja elu, mille põhiliseks ja põhjapanevaks eesmärgiks on vaimu andide omandamine.

Askees võtab „kooskõla” taotlemise kuju. Kooskõla laiemalt tähendab meie tahte ja elu harmoonilist koostööd Jumala tahte ja eluga: armu kaudu astume Jumalaga osadusse. Just selle kaudu omandame vaimu annid. Me oleme loodud selleks, et osaleda jumalikus elus. Iha olla Jumalaga osaduses on palve aluseks, mis on igasuguse askeesi tipuks.

Palve omakorda on keskmeks, millest kõik muud tegevused ammutavad jõu ja muutuvad kehtivaks. Palves küündib õigeusu askees igasuguse inimväljenduse täiuse tipuni. Askeedid püüavad jõuda puhta palveni, mis kestab 24 tundi ööpäevas ja milles pole hajameelsust ehk mis ei lase ennast eksitada oma põhiliselt eesmärgilt, milleks on Jumala Püha Nime lakkamatu ülistamine ja austamine.

+Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit