Nelipühi

Armsad vennad ja õed Kristuses,

 1. Sellest, kes minusse usub, ütleb Issand,saab lõppematu allikas. Tema ihust voolavad välja elava vee jõed (Jh 7, 38).Need sõnad kõlavad tänasel nelipühil erilise jõuga. Ja evangelist Johannes (7,39) täpsustab: Aga seda Ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad.
 2. Vee kui kujundi kasutamine siin on väga tähendusrikas. See sobib suurepäraselt nelipühiga.
 3. Kujutagem enestele ette, kuidas Jeesus pöördub nende sõnadega Jordani kallastel seisvate juutide poole. Nüüd mõistame vee kui sümboli kogu ulatust. Mis juhtuks, kui see suur jõgi äkki ära kuivaks? Elu poleks lihtsalt enam võimalik. Ei inimeste, taimede ega loomade jaoks. Ja kujutagem ette, et Püha Vaim jätab meid järsku maha. Meis poleks enam elavat vett. Elu selleta oleks võimatu. Mis siis jääks, kui kaoks see tohutu pühaduse värskus, mida Tema hingus meile kõik meie elupäevad jagab?
 4. Ning kas just seda ei kuuluta prohvet Joel, kui ta hüüab: Ja pärast Issanda tulemist sünnib,
  et ma valan oma Vaimu kõige liha peale.
  See sündmus on nüüd kätte jõudnud: Püha Vaim läbistab võimsa veevoona meie südameid, täites need ääreni.
 5. Apostlite tegude raamatus (2,2-4) kirjeldab apostel Luukas, kuidas see sünnib ja me mõistame, et meie jaoks pole tegemist millegi välisega. Püha Vaim ei laskunud apostlite peale, et lihtsalt nende kõrval olla. Kasutades kogu oma väge ja võimsust, haaras ta neid seestpoolt. Rajas neis enesele eluaseme kindla kavatsusega end sinna igaveseks sisse seada. Täitis kogu nende elu täiuslikkusega. Sellest päevast alates on inimesed ülilähedaselt seotud taevase Trööstijaga ja Tema on ülilähedaselt seotud iga inimesega. Sellest päevast alates on Ta alati meiega. Sellest päevast alates võtavad inimesed, isegi kui nad seda ei tea, Teda lakkamatult vastu. Eks te tea, ütleb püha Paulus (1 Ko 3,16), et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? Ta elab meis sellisel määral, et Temast saab meie ülim vara; Temast, kes on meie ainus lohutus ja ainus jõud!
 6. Ta tuleb, kirjutab Jeruusalemma püha Kirillus,et meid päästa ja tervendada. Ta tuleb, et õpetada meile tõde. Ta tuleb, et teha täielikuks meie teadmised, et meid kinnitada, et meid lohutada. Ta tuleb, et meid valgustada!

Siis saab meie elust uus elu ja võti, mis tagab meile pääsu Jumalariiki.  Siis raputab Ta meid nii vägevalt, et avab meis  patukahetsuse pisaratega Jumala suure Halastuse vesiväravad. Ning seejärel juhatab Ta meid Päästja juurde, et Tema palge Pimestav Ilu võiks meid enesesse haarata.

 1. Tema, kes Ta on Jumal, jumalikustab meid.

Tema, kes Ta on Jumal, laseb meil osa saada omaenese elust vastutasu ootamata, ilma meid vajamata.

Tema, kes Ta on Jumal, pühitseb meid, ilma et meie Teda pühitseksime.

Tema, kes Ta on Jumal, ei lakka meid kunagi lohutamast ja võtab alati vastu kõik meie palved …

Tema on elav Vesi.

Mis saaks Temata aiast meie sees, mis tulu tõuseks aednikule? Ilma veeta ei ole elu, aed jääb viljatuks. Ehk teisisõnu – ilma Püha Vaimuta pole pühadust.

 1. Enamgi veel, see lõppematu allikas ei lähe kaotsi meie inimelu segadikus. Elavat Vett ei jagata korratuses. Pühas Vaimus pole kohta kaosel. See on sõnulkirjeldamatu, kirja pandud ainult pühakute palgeil. Sest pühakute palgejoontes on Tema Vägi ja Tema Valgus ning ehkki sajand möödub sajandi järel, ei kaota pühakute pühadus tänu sellele midagi oma väest.
 1. Esmalt olid apostlid. Inimmõistus ei suuda pakkuda rahuldavat seletust sellele, kuidas lihtsatest kalameestest said „inimeste püüdjad”.
 1. Seejärel tulid märtrid. Nemad usaldasid ennast tervenisti Püha Vaimu kätesse, kuni nende hingamine sai üheks Tema hingamisega.

Ja lõpuks, märtrite kõrval seisid pühakud, anumatena, kes võtsid enesesse Selle, Keda ükski ruum ei mahuta, levitades kõikjale Tema Armu igavikuliselt sulnist hõngu! Nad olid Tema elavast veest nii tulvil, et see voolas neist välja kogu loodule, viies möödudes kaasa kõik meie nõrkused, kõik meie madaluse ja kõik meie haigused, et teha meist tõeliselt uued inimesed, valgusekandjad.

Mu armsad sõbrad,

Vaadake enda ümber: Püha Vaim on teinud enese omaks kogu oma Kiriku ja täidab seeläbi meid kõiki oma kohaloluga. Rutakem Teda vastu võtma! Öelgem Talle täis usaldust: Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, tule ja ela meie sees ning puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh Armuline. Aamen.

+ Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit