Avaleht/Koguduste uudised/Isa Kristjan Otsmanni preestrikspühitsemine

Isa Kristjan Otsmanni preestrikspühitsemine

Laatsaruse laupäeval 8. aprillil 2023 pühitses Tartu piiskop Eelija Tartu Jumalaema Uinumise, Uspenski katedraalis preestriks jumalakartliku diakoni Kristjan Otsmanni.

Chorostasia pidas kirikupea Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus

Vastset vaimulikku püha aujärje juurde vastu võtma tulid Tallinna peapiiskopkonnast esijutlustaja preester Justinus Kiviloo (isa Kristjani pihiisa, tema pidas ka jutluse Laatsaruse ülesäratamise imest), ülempreester Aleksander Sarapik, preester Sakarias Leppik, preester Herodion Niitvägi (tema kasutades oma sepakunsti oskust valmistas pühitsetava ametiristi), preester Roman Tõnisson ja arhidiakon Marius Raudsepp. Pärnu ja Saare piiskoppi esindas ülemdiakon Ignatios Rand. Tartu piiskopkonna vaimulikest olid kohal ülempreester Tihhon Tammes, praost ülempreester Stefan Fraiman, ökonoom preester Miikael Raissar, preester Svjatoslav Gorobtšuk, preester Johannes Kakko ja diakon Toomas Erikson. Koori, kes kasutas muuhulgas Reomäe Püha Eelkäija skiitas õpitud kreeka viise (tunnustamaks nii nunnade panust eestikeelse õigeusu kirikulaulu rikastamisel kui ka isa Kristjani armastust just Kreeka õigeusu varanduste vastu), juhatas Arhelaja Runnel. Samuti oli kohal rohkelt Tartu Karlova Aleksandri kiriku koguduse liikmeid. Aleksandri kirikus saab isa Kristjan pidada ka enamiku oma teenimise õppimise liturgiaid, alustades Issanda Jeruusalemma minemise pühast.

Isa Kristjan pühitseti Tuhalaane Jumalaema uinumise kiriku diakoniks 21. mail 2022, samuti on ta ametis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse avalike suhete nõunikuna. Ta on lõpetamas bakalaureuseastme teoloogiaõpinguid EAÕK Teoloogilises Instituudis ja plaanib jätkata magistrantuuris Tartu Ülikoolis. Pühitsuse järel hakkab ta lisaks Tuhalaane kodukogudusest teenima Lalsi Nikolai kiriku preestrina ning hooldama samas Viljandimaal Arussaare Issanda taevaminemise kogudust, mille vaimuliku ametikoht oli seni vakantne. Üksiti nimetas Tartu piiskop Eelija ta Tartu piiskopkonna nõukogu sekretäriks.

PS Kiriku kogemus on see, et kogu esimesel pühitsusejärgsel aastal hingab Jumala arm eriliselt vastse preestri peal, seepärast teevad targasti need õigeusklikud, kes kasutavad võimalust äsjapühitsetud vaimulikult õnnistust võtta.

PS2 Nimede loendid selliste kiriklike uudiste juures vihjavad sellele, et õigeusklikud lugejad ei piirduks mitte ainult oma uudishimu rahuldamisega, vaid ka meenutaksid uudises mainitud nimesid oma eestpalves Jumala ees. 

Tartu piiskop Eelija õpetussõna äsjapühitsetud preester Kristjan Otsmannile Laatsaruse laupäeval 8. aprillil 2023

Kristuses armastatud kaasteenija!

Võta tänuga vastu ja kasuta hästi armu talente, mida oled püha Jumala käest pühitsemisel tasuta saanud. Ühes koguduses Sa istutad, teises kastad, aga pea meeles, et Jumal on see, kes laseb kasvada (vt 1Kr 3:6). Vahel laseb lõikuse Isand Sul lõigata vilja, mille kallal teised on justnagu asjata vaeva ja higi näinud. Aga ole valmis ka selleks, et Sinu töö vilja saab nautida alles tulevane põlvkond.  

Apostel Paulus tunnistab, et me oleme Jumala kaastöölised (1Kr 3:9). Kõik, mida Sa preestrina teed, tee mitte enda tahte ja heaksarvamise järgi, vaid et täita Jumala head tahet. Tema ju tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele (1Tm 2:4). Su palve iseenda pärast Jumala ees olgu lühike: Sinu tahtmine sündigu (Mt 6:10).

Lihtsameelne usub iga sõna, aga taiplik paneb tähele oma samme (Õp 14:15). Valva Sinagi, et hoiduda tuntud viimastest sõnadest, mida ütlesid bioloog: «Seda madu ma tunnen, ei ole mürgine;» õigeusklik: «Seda preestrit ma tunnen, ei ole hereetik;» ja öine varas: «Lähme sealt, sinna koera kett ei ulatu». (Püha Kuldsuu tabava ütluse kohaselt on kurat pärast Kristuse surnuist ülestõusmist nagu ketti pandud koer, nii et kui keegi hammustada saab, on ise süüdi.)

Vaata, mitte keegi, kes on seotud lihalike ihade ja naudingutega, ei ole vääriline astuma Aukuninga ette. Ometi puhastab kõikhea Jumal oma preestrite hinged ja südamed kurjast meelest ja annab oma kaastöölistele Püha Vaimu väel jõudu seista püha aujärje ees ja toimetada Kristuse kõige pühama ihu ja Tema kalli vere salasust (vt keerubitelaulu palve).  

Aga Temale – meie Päästjale ja Lunastajale Jeesusele, kes äratas üles oma sõbra Laatsaruse, kes oli juba neli päeva hauas olnud ja haises, ning kes on vägev tegema ka meid, oma patuseid ja väärituid sulaseid kõlblikuks teenima Teda armastuses ja puhtuses, – olgu au koos Tema alguseta Isa ja pühamast pühama Vaimuga igavesti. Aamen.