Avaleht/Uudised, teated/Kuressaare Püha Nikolai kiriku suurtoetaja on linn

Kuressaare Püha Nikolai kiriku suurtoetaja on linn

2014 08 07 Kuressaare Püha Nikolai kirikPüha Nikolai kiriku aknad olid juba aastaid avariilised, põhjapoolsed aknad pärinesid tsaariajast ja lõunapoolsed olid asendatud 1930-ndatel aastatel toimunud kiriku kapitaalremondi käigus. 

Hoonete lõunakülg laguneb teatavasti tunduvalt kiiremini kui põhjapoolne ja seda nii katuse, fassaadi kui puitdetailide osas.

Eelmisel aastal sai uuele, vastvalitud linnavalitsusele tehtud rahataotlus ja see rahuldati – 2014. a linnaeelarvest kanti vastav summa üle EAÕK-le kui hoone omanikule. Tänu oikumeenilise patriarhi visiidile eraldati Saare maavanema Kaido Kaasiku taotlusel n-ö riigikogu katuserahast summad Kuressaare kiriku remondiks.

Kogudus lisas omalt poolt kaasfinantseeringuna puuduoleva summa ja aknatööd võisidki alata. Töid tegi oli ArtBrothers OÜ.

Restaureerimistööd sisaldasid vastavalt lepingule aknaraamide teisaldamist töökotta ja tagasi, tööde ajaks aknaavade katmist ilmastikumõjude ärahoidmiseks, lengide värvimist ja plommimist kohapeal, vanade aknaklaaside teisaldamist ja kittimist, aknaraamide plommimist ja värvimist, puuduvate hingede, suluste ja nurkade valmistamist lähtuvalt originaalist, sisemiste uute tihenditega aknaraamide valmistamist, trellide eemaldamist.

Puitosad värviti linaõlivärviga ja klaasid paigaldati linaõlikitiga. Trellid kiriku akendel, nagu ka plekid kiriku ustel, ei ole algupärased ja on hiljem lisatud, ilmselt turvalisuse pärast. Ilma trellideta kirikuaken on aga kenam ja ka valgust on kirikus tunduvalt rohkem. Lõplikult on aknad valmis 15. septembriks.

2013. a remonditi kapitaalselt püha Nikolai kiriku kellatorn. Sellega on 2005. a alanud kiriku katusetööd lõppenud. Pool maakonna elanikest elab Kuressaare linnas ja Kuressaare koguduse alla kuuluvad ka nende koguduste piirkonnad, mis nõukogude ajal suleti.

Ka peetakse aina rohkem talitusi just Kuressaare kirikus, kuna inimesed asuvad elama maakonna keskusesse – linna.

Jätkus ohtlike puude mahavõtmine kiriku juures. Suured puud ei sobi hoonete lähedale, kuna lõhuvad neid ja on ohtlikud ka inimestele ja nende varale.

Aitüma kõigile toetajatele ja abilistele! Jumal õnnistab iga heategu!

 

Autor: ülempreester Andreas Põld

Allikas: Meie Maa, 7.08.2014

Foto: Valmar Voolaid