Avaleht/Kirikupühad/Püha Sinodi läkitus

Püha Sinodi läkitus

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Püha Sinodi läkitus

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse

lihas sündimise pühal

Issanda aastal 2014

Austatud isad preestrid ja diakonid!

Armsad vennad ja õed Issandas!

 

„Õnnistatud on Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses“ (Ef 1:3). Meenutagem ühes apostel Paulusega, et „Jumal, kes on rikas halastuselt, oma suure armastuse pärast, millega Ta meid on armastanud, kuigi meie olime surnud vääratustes, on meid ühes Kristusega teinud elusaks“ (Ef 2:4-5).

Sest meie Issand, Jumal ja Päästja Jeesus Kristus, Jumala Sõna on – nagu õpetab meie püha isa Aleksandria ülempiiskop Atanaasi Suur – „saanud inimeseks, et meie saaksime jumalaks; Tema on keha läbi ennast ilmutanud, et meie saaksime aimu nähtamatust Isast; Tema on välja kannatanud inimeste ülekohtu, et meil oleks osa kõdunematusest“ (De incarnatione 54,3).

Küllap juhatab jumalik õnnistus ja armastus ka neid, kes – nagu rõõmurikkal Kristuse sünnipäeval tihti näeme – kirikutee asemel, mida ehk kardetakse või koguni ei osatagi ette võtta, ainult kalmistul käivad. Haudadel lahkunute mälestuseks süüdatud küünlad on otsekui väikesteks märkideks inimeste nõrgast ja ähmasest, aga siiski veel hingitsevast usust ja lootusest, et surelikele on võimalik Jumala armust võimalik võit surma ja kõdunemise üle.

Tõesti, jumalik valgus valgustab ka neid, kes ei teadvusta, et maailm on tekkinud Tema läbi, et nendegi elu ripub ära Kõigeülalpidaja inimarmastusest. Nende jaoks aga, kes lunastust tooval Kristuse sündimise pühal taipavad Temas Jumala ära tunda ja vastu võtta (vt Jh 1:10-12), läheb täide Issanda sõna: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei kõnni pimeduses, vaid tal on elu valgus“ (Jh 8:12).

Usklikud, kes Issandale Jeesusele järgnevad, õpivad Tema valguses nägema ikoonidel kujutatud inimeseks saanud Jumal-Sõna Jeesus Kristust oma vaimusilmadega ning olles nii aidatud Temast endast kui kõige selgemini nähtavast jumaliku ilmutuse valgusest siin meelelises maailmas, saavad üksiti aimu ka nähtamatust Jumal-Isast. Nagu on kirjutanud evangelist Johannes: „Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, Tema ise on meile teate toonud“ (Jh 1:18).

Nii nagu nägemisvõime, nõnda ka kõnevõime on ülendatud Jumala ilmutusest Jeesuses Kristuses. Sest ristirahvale on saanud võimalikuks julgusega ja hukkamõistmatult meie taevast Jumalat Isaks hüüda ja ütelda Jeesuse enda õpetatud sõnadega: „Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi“ (Mt 6:9).

Samuti on neid, kes oskavad Issanda ilmutust – Taaveti laulude väljendust mööda – maitsta otsekui magusat mett ja kärjemett (vt Ps 18/19:11), korrates oma meeles, mõtetes ja südames lihtsalt jumalikku valgust ilmsiks tegevaid sõnu: Issand Jeesus Kristus Jumala Poeg. Jumala halastuse rikkusele ja inimlikule ülekohtule mõeldes, mille pärast Issand Jeesus kannatas teotusi ja elavakstegevat ristisurma, peetakse kohaseks inimlikult lisada: Heida armu minu patuse peale.   

Seepärast, armsad vennad ja õed, „maitske ja nähke, et Issand on hea!“ (Ps 33/34:9).

Meie isaliku õnnistuse ja heade soovidega Issanda sündimise pühaks ning kogu algavaks uueks aastaks.

 

+ Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

+ Eelija, Tartu piiskop

+ Aleksander, Pärnu ja Saare piiskop