Avaleht/Uudised, teated/Tema Pühaduse kõne peaministrile

Tema Pühaduse kõne peaministrile

2013 09 05 Kohtumine peaminister Andrus Ansipiga

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE

KÕNE KOHTUMISEL EESTI VABARIIGI PEAMINISTRI HR. ANDRUS ANSIPIGA

5. septembril 2013. a

Teie Ekstsellents, härra Eesti Vabariigi peaminister!

„Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi,” öeldakse Vana Testamendi õpetussõnades (11:14). „Abi“, see on õitseng ja rahu seal, kus on palju targa nõuga inimesi.

Olles nüüd kolmandat korda külas teie kaunil maal ja võides tõdeda edusamme armsa Eesti rahva rahu, demokraatia, vabaduse ja õitsengu nimel, oleme rõõmsad tänase kohtumise üle Teie Ekstsellentsiga, härra peaminister, ning lugupidamise ja armastuse üle, millega Te olete ümbritsenud autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja kõrgestipühitsetud esikarjase metropoliit Stefanuse. Täname Teid toetuse ja abi eest metropoliidile tema missiooni täitmisel, siinse maa väikese õigeusu karja, aga ka laiemalt Eesti rahva teenimisel.

Oikumeeniline Patriarhaat, kes 90 aasta eest andis ja umbes 16 aasta eest taasjõustas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomia, tänab Teid soojalt tähelepanu ja hoolitsuse eest selle Kiriku vastu alates Eesti taasiseseisvumisest tänini. See hoolitus ja tähelepanu on aidanud Kirikul ellu jääda ja seista silmitsi mitmesuguste vastastega, kel on olnud teistsugused motiivid ja eesmärgid. Õnnitleme ja täname Teid kogu südamest, et kannate oma kodumaa juhtimisel esimest koormat targa nõuga ja paljude nõuandjate ning valitsusliikmete abiga, kõiges aru pidades ja igaühe panust arvestades. Te olete nähtav kõigis avaliku elu valdkondades ning võite lähedal ja kaugel teha teatavaks oma rahva saavutusi, mis annavad tunnistust Teie valitsuse jõupingutustest teenida kogu ühiskonda ja selle mitmesuguseid vajadusi.

Inimlikke tegemisi hinnates loetakse vaimulikku poolt tihtipeale igaveseks, maiseid asju aga ajalikeks ja kaduvateks, pidades viimaseid vaikimisi väheolulisteks ja teisejärgulisteks, tühisemaid teemasid puudutavateks. Ent asju sügavamalt, tundlikumalt ja tähelepanelikumalt vaadeldes veendume, et inimesel pole vaimulikke küsimusi, millel poleks ilmalikku alust ja eeldusi ega ilmalikke küsimusi, mis ei ulatuks igavikku. Teiste sõnadega sai alguseta Jumal inimeseks selleks, et näidata taeva ja maa, vaimu ja aine, hinge ja ihu, jumaliku ja inimliku kokkupuutumist ja vastastikkust.

Seetõttu on rahva vaimulike ja poliitiliste teenrite töö ja kohustuste sarnasus ilmne ning nende koostöö ja ühine vastutus  on ülevalt seatud ja möödapääsmatu. On ju inimene jagamatu, teda ei saa jaotada hingeks ja ihuks, vaid ta moodustab ühtse „Jumala kuju“ maailmas, millest tuleneb nõue teenida sama pühendumusega kõiki tema vajadusi ja püüdlusi.

Sellest nägemusest, et inimene on loodud „Jumala näo järgi, Tema sarnaseks“ on, nagu teada, kaudselt inspireeritud ka Teie õnnistatud maa seadusandlus ja poliitilise elu „filosoofia“ üleüldse. Nõnda on möödunud 90 aasta jooksul ka riik toetanud märkimisväärselt Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut – mis on olnud autonoomse kirikuna katkematult olemas, hoolimata oma juhtkonna sunnitud maapagulusest. Me hindame ja tunnustame seda toetust ning õnnitleme ja täname Teid selle eest Oikumeenilise Patriarhaadi ja isiklikult enese nimel, pidades silmas selle kiriku autonoomia 90. aastapäeva – mille tähistamiseks oleme ka meie siin, pidades püha koos Teie ja kogu Eesti rahvaga – ja võõrvõimu kogenud, kuid taas vabanenud Eesti iseseisvuse 95. aastapäeva.

Lubage, härra peaminister, tänada Teid iseäranis kaitse ja toetuse eest, mida Teie auline valitsus on osutanud Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule, suurte traditsioonide valvsale hoidjale, tänu millele on EAÕK  ülekohtu ja ateismi aastatel kaotatud kirikuvarad  tagastatud või kompenseeritud ajaloolise õigluse põhimõtete kohaselt. Võib ju küsida, kas seda oleks võinud teha kuidagi paremini, ent nende probleemide lahendamine näitab, et Eesti valitsus austab järjepidevust, mis on nõnda oluline nii riigi kui ka kiriku seisukohalt.

Ajaloolise järjepidevuse põhimõtet ja järjekindlust näitab Eesti ka sellega, et Euroopa Liidu võrdväärse täisliikmena annab ta solidaarselt abi majandussurutises kannatanud Lõuna-Euroopa maadele ja rahvastele.

Lubage, härra peaminister, enne kui lõpetame oma sõnavõtu, naasta veelkord ülaltoodud Piibli õpetussõna juurde ja märkida, et Teie maa väärika juhtimise juurde kuuluvate „paljude nõuandjate“ seas tahame rõhutada ka Teie lugupeetavate kolleegide panust. Kasutame juhust ja väljendame Oikumeenilise Patriarhaadi ja isiklikult meie sügavat austust Teie ja Teie töö vastu, härra peaminister, ning tähelepanu ja elava sõbraliku huvi eest, mida Teie, Eesti siseministeerium ja selle usuasjade osakond aulise ja armsa härra Ilmo Au juhtimisel on näidanud üles Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vastu. Kõrgestipühitsetud metropoliit peab sügavalt lugu Teist, Teise kolleegidest ning jõupingutustest probleemidega silmitsi seista ja neid õigluse vaimus lahendada.

Tänades veelkord suure rõõmu ja rahuloluga Teie Ekstsellentsi, härra peaminister, Teie ja Teie väärikate kolleegide tehtava tõsise töö eest Eesti juhtimisel läbi maailmaajaloo praeguse keerulise kurvi, õnnistame Teid ja Teie jõupingutusi oma maa hüvanguks ning soovime tervist ja õnne Jumalalt nii Teile ja Teie headele kaastöötajatele ning omastele kui ka kogu õnnistatud Eesti rahvale. Aamen.

Samal teemal: Postimees Ansip kohtus patriarh Bartolomeusega

Fotod: Erik Peinar