16.12.2023

Prh. Haggai †500 e. Kr.; õu. Teofana †893

Ef 1:16-23; Lk 14:1-11