Avaleht/Nädala jutlus/PÜHIMA PATRIARHI BARTOLOMEUSE LÄKITUS EAÕK 2014. a. TÄISKOGULE

PÜHIMA PATRIARHI BARTOLOMEUSE LÄKITUS EAÕK 2014. a. TÄISKOGULE

Meie Tagasihoidlikkuse armsad vennad ja kaasteenijad Pühas Vaimus – Kõrgestipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ja pühitsetud piiskopid ning meie armsad lapsed Issandas – vagad munkpreestrid, aulised preestrid, lugupeetud Eesti autonoomse Apostlik-Õigeusu Kiriku õnnistatud koguduste esindajad, kes olete täiskogule kokku tulnud – olgu teiega Jumala arm ja rahu ning Meie patriarhlikud õnnesoovid ja õnnistus!

Meie kõigi Ema, püha Õigeusu Kirik kui tõelise ja püsiva rahu Vürsti, kes on rahu ise, Jumala Sõna ja meie Issanda Jeesuse Kristuse, salasuslik ihu, on algusest peale läbi elanud ja õpetanud ning jagab jätkuvalt oma pühitsusvahendite, iseäranis jumaliku liturgia talitamise, kaudu südame- ja hingerahu, mis on ülem kui kõik mõistus ja mis kui Püha Vaimu and ja vili hoiab neid, kes Issanda peale loodavad, „tühjade mõtete ja kurjade kujutelmade eest“.

Õigeusu Kirik, ehkki on oma maapealse võitlustee ja päästettoova rahumeelse tunnistuse esimesest päevast tänini saanud tunda tagakiusajate kanget ja armutut vaenu, on hoidnud puhtana ja jaganud heldelt rahu kallist hüve niivõrd, kuivõrd inimsüda avaneb ja võtab vastu Issanda, kes püha Pauluse sõnul on „meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja
lõhkunud maha vaheseina“ (Ef 2:14).

Selline õigeusuline ja evangeelne vaade rahule on toitnud Kiriku sügavaimat kõlbelist loomulaadi ja olnud tema suur ning püsiv and kaasaja rahutule maailmale ja üldse igasugu katsumuste vintsutatud inimkonnale.

Me palume iga päev kogu hingest „rahu kogu maailmale, head seisu Jumala pühadele Kogudustele ja kõikide ühinemist“. Oikumeenilisel Patriarhaadil lasub hoolitsusekoorem kõigi maailma kirikute eest, mille seas erilisel kohal on püha autonoomne Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, mis Teie, armsa kõrgestipühitsetud valitseja, Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi, esikarjasliku juhtimise all annab tunnistust Jumala tõest. Seepärast oleme rõõmsad, saades Teie k. a. 12. mai kirjast teada, et õnnistatud Tallinna linnas kutsutakse kokku Teie kiriku täiskogu, millest võtavad osa Teie püha Sinodi liikmed ning ustavate vaimulike ja kirikurahva esindajad.

Töötegija Kirikus, kes on saanud uueks Kristuses, Tema armastuses, täitub armastusest ja Püha Vaim, kes jagab igaühele armuandeid, juhatab teda alati. Armastus inimeste vastu on nähtav väljendus armastusest Jumala vastu, mida omandatakse ja võidetakse kätte palve abil. Ligimesearmastus sõltub armastusest Jumala vastu. Armastada Jumalat on esimene ja suur käsk. „Teine on selle sarnane: Armasta ligimest nagu iseennast!“ (Mt 22: 39).

Armastusekäsuga kutsub Issand ka igaüht teie seast, vennad ja lapsed, kes te teete tööd Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik põllul, armastama ligimest nii, nagu armastate omaenese jumalikustumisele pürgivat isikut, patumustusest puhastatud Jumala kuju.

Armastamata Jumalat pole võimalik ka ligimest kristlikus mõttes armastada. „Kuidas mõtleb tõeliselt ja siiralt armastada vendi see, kes ei armasta Jumalat kogu hingest ja kogu südamest?“ (Vaga Egiptuse Makaari „Suur ja kasutoov kiri“). Et suuta armastada ligimest armastusega, mis ei „hääbu kunagi“ (1Kr 13:8), peab inimene olema uuestisündinud ülevalt. Jumala tundmine on armastuse vili, sest „kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus“ (1Jh 4:8). Jumaliku armastuse kaudu jõuab inimene ligimesearmastuseni, mis on samuti põhiasi vaimulikus võitluses, kuivõrd „pole muud teed pääsemisele kui ligimese kaudu“ (Vaga Egiptuse Makaari 37. jutlus).

Selles vaimus on alates aastast 1992 tegutsenud ka Meie Tagasihoidlikkus, oikumeeniline patriarh, oma esindajate kaudu, aidanud kaasa teie kiriku omal ajal peatatud autonoomia taastamisele ning Eesti õigeusu rahvale karjase ja juhataja valimisele ja ametisseseadmisele Jumalat armastava kirikumehe isand Stefanuse näol, aga ka kolmel korral teid isiklikult külastades. Nii oleme toonud teile õnnistust ja täitnud oma kohust oikumeenilise patriarhina ning taastanud teie kiriku elavana ja tegusana. Sellele meie jõupingutustega rajatud alusele olete te kõik, vennad ja lapsed, ehitanud, ladudes sellele oma hingi ja oma vaeva nagu kalliskive, nii et tänasel päeval jätkab püha märtri Platoni kirik vaimulikult õitsedes vabana oma päästvat teenimist Jumala rahva ning sõltumatu Eesti Vabariigi heaks.

Me soovime õigeusu vaimulike ja rahva ühtsust igas meie õeskirikus ja ka üleilmses, ühesainsas ja jagamatus Õigeusu Kirikus ning teeme selle heaks Fanaris rasket ja pidevat tööd. Seepärast kutsume üles ka teid, vennad ja lapsed, et teie – ülemkarjased, vaimulikud ja õigeusu rahvas – jätkaksite vaimus ja südametes ühtsena kirikutööd, olles usu, rahu ja armastuse eeskujudeks kõigile oma kaasmaalastele Eestis. Lisaks palvetame, kutsume üles ja õnnistame, et te oma valgustatud esikarjase juhtimisel ühtse kirikuna Eestis annaksite panuse Oikumeenilise Patriarhaadi jõupingutustesse anda tunnistust Kristuse tõest, keda „murtakse ja jagatakse, kuid kes jääb jagamatuks, keda süüakse alati, kuid kes ei lõppe iial otsa“. Me loodame, et need pingutused kannavad lõpuks vilja, hoolimata kurja tegutsemisest ja salasepitsustest.

Soovides täita Jumala tahtmist, et Õigeusu Kirik oleks ühtne, kogunesid õigeusu esikarjased Meie algatusel selle aasta õigeusu pühapäeval Fanaris pühale kokkusaamisele. Me liigume juba selle poole, et ülejärgmisel aastal kutsuda kokku püha ja suur kirikukogu, olles nii Jumalale meelepärased, et nähtava ja nähtamatu, inglite ja inimeste kaudu saaks avalikuks Õigeusu Kiriku ühtsuste salasus, mille üle põrguväravad ei saa võitu.

Lõpuks pöördume kõigi teie poole, kes võtate osa sellest täiskogust ja kutsume igaüht tegema oma püha tööd Issanda kaastöölisena Tema salasuslikul viinamäel alandlikkuse, rahu, armastuse ja kohusetundlikkuse vaimus ning võtma vastu tarvilikke otsuseid teie kiriku ühtsuse, samuti „pühade“, tema uskliku raha, vajaduste, eriti aga noorte heaks. Noorte tegususele ja nende pookimisele õigeusu väärisõlipuu külge peate teiegi, aulised kogudustevaimulikud, kaasa aitama, nagu arvati ka Konstantinoopolis rahvusvahelisel noortekongressil. Nõnda ka teie, armsad Eesti õigeusu noored, töötage koos teistega, loomaks kirikliku noortetöö võrgustikku koos samaealiste ja ühemeelsete õigeusulistega kogu maailmast, et vahetada kogemusi ning kanda edasi õigeusu pärimust ja elu.

Sellises õigeusu vaimus usume ja soovime, kõrgestipühitsetud vend isand Stefanus, et Jumal annaks innustust teie täiskogu tööle ning anname teile kõigile oma patriarhliku õnnistuse, saadame Teie Kõrgestipühitsetusele ja Teie vendadele, piiskoppidele, oma vennaliku tervituse, ning soovime kõigile, vaimulikele ja ilmalikele saadikutele, kordaminekuid teie töös kiriku, kogukondade, koguduste ja ühiskonna heaks.

Tervitame siis veelkord Teie armast Kõrgestipühitsetust ja soovime Jumala rohket ja jätkuvat õnnistust teie pühale kirikule Jumala auks, Kristuse Suure ja Püha Emakiriku ja ka isiklikult Meie Tagasihoidlikkuse rõõmuks ning meie eesti vendade hingeõnnistuseks.

Olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumal-Isa armastus ja Püha Vaim osadus ning meie kolmainuna kummardatava Jumala kõikumatu rahu teie kõikidega.

 

7. juunil 2014

+ Bartolomeus, Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh