Avaleht/Uncategorized/PALVUS TAUDI AJAL

PALVUS TAUDI AJAL

Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale meie pühade isade palvete pärast. Aamen. 

Kristus on surnuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud (kolm korda).

Pärast nelipühi (7. juuni), järgmine:

Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, kes Sa igas paigas oled ja kõike täidad. Sina headuste allikas ja Eluandja, tule ja ela meie sees, ja puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh Armuline.

Püha Jumal, püha Vägev, püha Surematu, heida armu meie peale (kolm korda).

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Kõigepüham Kolmainus Jumal, heida armu meie peale. Issand, puhasta meid meie pattudest, Valitseja, anna andeks meie üleastumised; Püha, tule ja arsti meie nõtrused oma nime pärast.

Issand, heida armu! (kolm korda).

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma võlglastele, ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

(Samad palved uues sõnastuses vt. teenistusraamat lk. 86 ja 33.)

 50. (51.) Taaveti laul

Jumal, ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse pärast. Pese mind hästi mu ülekohtust ja puhasta mind mu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on mu ees alati. Sinu vastu ükspäinis olen ma pattu teinud ja teinud seda, mis paha Su silme ees, seepärast oled Sa õige oma sõnades ja võidad kohtus. Vaata, ülekohtus olen ma sigitatud ja patus on mu ema mind ilmale toonud. Vaata, Sa armastad tõde ja ilmutad mulle oma salajast, varjatud tarkust. Piserda mind iisopiga, et ma puhtaks saaksin, pese mind, et ma läheksin valgemaks kui lumi. Anna mulle rõõmustamise ja rõõmu sõnumeid kuulda, siis rõõmustavad mu rõhutud luud-kondid. Pööra oma pale kõrvale mu pattudest ja kustuta ära kõik mu üleastumised. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees siiras vaim. Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu. Anna mulle tagasi rõõm sinu päästest ja kinnita mind oma juhataja Vaimuga. Ma õpetan Sinu teid üleastujatele ja jumalakartmatud pöörduvad Su poole. Jumal, mu pääste Jumal, vabasta mind veresüüst, siis mu keel laulab rõõmsasti Su õigusest. Issand, tee lahti mu huuled, siis kuulutab mu suu Sinu kiitust. Sest kui Sa tahaksid ohvrit, ma annaksin; põletamisohvrist ei ole Sul head meelt. Jumala meelepärane ohver on rõhutud vaim, murtud ja alandatud südant Jumal ei põlga. Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita üles Jeruusalemma müürid. Siis on Su meele pärast õiguseohvrid, ohvriannid ja põletamisohvrid; siis tuuakse härjavärsse Su altarile.

Usutunnistus

Mina usun ainu Jumala, Isa, kõigeülalpidaja, taeva ning maa ja kõige nähtava ja nähtamatu Looja sisse.

Ja ainu Issanda Jeesuse Kristuse, Jumala ainusündinud Poja sisse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu. Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud, Isaga üheloomuline ja kelle läbi kõik loodud on.

Kes meie, inimeste, ja meie lunastamise pärast on maha tulnud taevast, lihasse saanud Püha Vaimu ja Neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud.

Kes meie pärast on risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal ja kannatanud ning maha maetud ja üles tõusnud kolmandal päeval kirjade järele.

Ja kes on üles läinud taeva ja istub Isa paremal käel.

Ja kes jälle tuleb auga kohut mõistma elavate ja surnute üle ja kelle riigil ei saa lõppu olema.

Ja Püha Vaimu, Issanda, Elulooja sisse, kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse ja kes prohvetite läbi rääkinud on.

Üheainsa püha kogumaapealse ja apostliku Koguduse sisse.

Ma tunnistan ühte ristimist pattude andeksandmiseks.

Loodan surnute ülestõusmist.

Ja tuleva aja elu. Aamen.

(Usutunnistus uues sõnastuses vt. teenistusraamat lk. 114)

Palve

Issand, meie Jumal, Sa oled rikas heldusest ja juhid tarkusega meie elu; kuule meie palvet: Võta vastu meie meeleparandus ja patutunnistus. Peata see uus taud, nagu Sa peatasid katku kuningas Taaveti päevil, sest Sina oled meie hingede ja ihude arst. Anna tervist haigetele, et nad saaksid ruttu üles oma hädaasemelt ja kiidaksid Sind, maailma Päästjat, ning hoia kõiki selle tõve eest. Õnnista ja kaitse neid, kes armastusega ja ennast ohverdades ravivad ja aitavad haigeid haiglas või kodus. Hoia meist eemal see tõbi ja anna meile kõigile oma rahu ning täida meie süda kindla usuga sellesse, et Sina meid juhid ja kaitsed. Sest Sina oled hea ja inimesearmastaja Jumal ja Sulle, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Lõpupalved

Kristuse surnuist ülestõusmist nähes, kummardagem püha Issandat Jeesust, kes üksi ilma patuta on. Meie kummardame Su risti ette, Kristus ja laulame ning kiidame Su püha ülestõusmist, sest Sina oled meie Jumal, peale Sinu ei tunne meie kedagi muud; Sinu nime hüüame meie appi. Tulge kõik usklikud, kummardagem Kristuse püha ülestõusmist, sest, vaata, risti läbi tuli rõõm kogu maailmale.Issandat ikka kiites laulgem Tema ülestõusmisest, sest Tema on ristivalu kannatanud ja surma läbi surma ära hukanud. 

Pühapäeva pealaul (viisi ja paasa-aja korra järgi) ja templipüha pealaul (otsi palveramatust lk 214 jj, lk 194 jj, lk168 jj). 

Ingel hüüdis sellele, kes armu oli saanud: Ole rõõmus, puhas Neitsi! Ja veel ütlen ma: Ole rõõmus! Sinu Poeg on kolmandal päeval hauast üles tõusnud ja surnud üles äratanud. Rahvas, ole rõõmus!

Saagu sa valgustatud, saagu sa valgustatud, uus Jeruusalemm, sest Issanda au on su üle tõsunud. Hõiska nüüd ja ole väga rõõmus, oh Siion, ja ka sina, puhas Jumalasünnitaja, ole rõõmus oma Poja ülestõusmise pärast.

Pärast nelipühi aga järgmine:

On kohus tõesti õndsaks kiita sind, Jumalasünnitaja, sind, ikka õnnistatut, laitmatut ja meie Jumala Ema, kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid, kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, sind, tõelist Jumalasünnitajat austame meie.

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Issand, heida armu! (Kolm korda)

Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale oma kõigepuhtama Ema, meie vagade ja jumalakartlike isade, püha N. (päeva pühakud kirikukalendri järgi) ning kõigi oma pühade palvete pärast. Aamen.