Avaleht/Nädala jutlus/PÜHIMA PATRIARHI BARTOLOMEUSE LÄKITUS EAÕK 2022. a. TÄISKOGULE

PÜHIMA PATRIARHI BARTOLOMEUSE LÄKITUS EAÕK 2022. a. TÄISKOGULE

Kõrgestipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit isand Stefanus, Meie Tagasihoidlikkuse armas vend ja kaasteenija Pühas Vaimus; teda ümbritsevad pühitsetud piiskopid, auväärsed munkpreestrid ja preestrid ning iga astme kirikuteenrid, kõik koguduste aulised esidnajad, kes te võtate osa püha oikumeenilise aujärje alase autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku täiskogust – armu ja rahu teile kõigile Jumal Isalt, meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt ning kõige pühamalt ja elavakstegevalt Vaimult!

Rõõmuga südames pöördume teie kõigi poole, et anda teile Kristuse Suure ja Püha Emakiriku õnnistus ning Meie Tagasihoidlikkuse õnnesoovid käesoleva kiriku täiskogu puhul.

Täiskogu pidamine on autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku jaoks olulise tähendusega. See on ainulaadne võimalus arutada üksmeeles jooksvaid kirikuelu küsimusi, uusi väljakutseid ning ajakohaseid väljavaateid kristliku õigeusu tunnistamiseks teie maal ja laiemaltki, ja tunda rõõmu isikliku suhtlemise ja Kristuses kokku tulemise üle.

Kirikuelu peab ülal kõikumatu ustavus apostlite ja pühade isade tõepärimusele, mille juurde kuulub ka täielik lugupidamine kanoonilise korra vastu, mille aluse on rajanud kirikukogude otsused ning mida on pühitsenud õigeusu kiriku pikk ja õnnistatud praktika. See, nagu on otsustanud Kreetal juunis 2016. a. kogunenud Püha ja Suur Kirikukogu: „Õigeusu kirik, olles ustav ühtsele apostlikule pärimusele ja salasuslikele kogemustele, on ühe, püha, üleilmse ja apostliku Koguduse tõeline jätkumine, nagu seda tunnistatakse usutunnistuses ning kinnitatakse kirikuisade õpetuses. Seega on kirik teadlik oma suurimast vastutusest mitte ainult tagamaks selle kogemuse ehtsat läbielamist kirikuihus, vaid ka pakkumaks usaldusväärset tõe tunnistust kogu inimkonnale.   (ringkiri §2).

         Selles vaimus kutsume ka meie siit Fanarist teid üles: „Seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud“ (2Ts 2:15) – karjased liturgilisest ja hingekarjaslikust teenimisest, vaimulikud oma kutsumusest ja kuulutustööst, ilmikud Kristust järgivast eluviisist ja tunnistuseandmisest inimarmastuse kaudu – igaüks sellest, millesse ta on kutsutud.

Teine kirikuelu sammas on – Kristuses ja Kristust järgides – panuse andmine maailma uueksaamisse ja hoolekandmisse inimese eest, keda Jumal armastab, et kinnitada inimest tema eluraskustes ja tema hinge igavikuigatsuse toetamine. Kõigi meie elu peab andma tunnistust sellest tõest, et ehtne usk Kristusesse, aegade-eelsesse Jumala Sõnasse, kes sai lihaks, löödi risti ja tõusis surnuist üles meie ja meie pääsemise pärast, on ammendamatu väe ja loovuse, armastuse ja ühtekuuluvuse allikas. 

Sellest lähtub ka võitlus inimisiksuse kaitsmise eest ja kindel arusaam, et kurjal ei ole ajaloos viimast sõna. Kristus on kõige Issand. Meie, ristirahvas, seisame silmitsi ajaloo katsumustega, nagu ütleb ka apostel Paulus: „Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk?Nagu on kirjutatud: „Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.” Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud“ (Rm 8:35-37).

Inimlike asjade kahetähenduslikkuse keskel, vägivalla ja viha, fanatismi ja lahkhelide keskel me tunnistame ja kuulutame, et „igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalastja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus“ (1Jh 4:7-8). Armastus juhatab meid juba teoks saanud kõige uuestisündimisse Kristuses ning inimese ja maailma viimse väljavaate juurde Isa ja Poja ja Püha Vaimu tulevases kuningriigis.

Nende mõtete ja tunnetega kinnitan teile koos apostel Paulusega: „Ehk ma küll ihulikult olen eemal, olen ma vaimu poolest ometi teiega, rõõmustades, kui ma näen teie korda ning teie kindlat usku Kristusesse“ (Kl 2:5), oleme rõõmsad koos Teiega, püha venda, selle üle, kuidas teil Jumala rahvast teenitakse ja kirikuasjad hästi töötavad. 

Me tervitame ka korralise autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku täiskogu tööd ja soovime, et see läheks igati korda kirikuelu kasuks ning palume Teie armsale Kõrgestipühitsusele, Teie kaaspiiskoppidele, pühale vaimulikkonnale ja Kristust armastavale karjale ning õilsale eesti rahvale rahu Jumala elavakstegevat armu ja suurt heldust.

2. novembril 2022

+ Bartolomeus,

Teie armastav vend Kristuses ja tuline eestpaluja Jumala ees.