Avaleht/Uudised, teated/Tema Pühaduse kõne Riigikogu esimehele

Tema Pühaduse kõne Riigikogu esimehele

2013 09 05 Kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE

KÕNE KOHTUMISEL RIIGIKOGU ESIMEHE PR. ENE ERGMAGA

5. septembril 2013. a.

 

Teie Ekstsellents!

Meie Tagasihoidlikkus tunneb suurt rõõmu ja meeleliigutust selle üle, kui soojalt on Õigeusu Kiriku oikumeenilist patriarhi vastu võetud Eestimaal, nii selle vaimulike kui ka poliitiliste juhtide, eriti aga Teie väga armsa Ekstsellentsi poolt meie kohtumisel siin ajaloolises hoones, millest õhkub vastutuse ja suurte otsuste vaimu.

Proua Riigikogu Esimees, Te olete selle aulise ja õilsa maa demokraatiakoja eesotsas, sest nii on tavaks kutsuda vabade maade esinduskogusid. Teie ja Teie kaastöötajad Riigikogust võite olla kindlad, et kuigi  õigeusu Kirik ning iseäranis  Oikumeeniline Patriarhaat ei tegele poliitikaga, mõistame siiski hästi teie vastutusrikka kohustuse raskust. Teie kodumaa, paljukannatanud Eesti, on usaldanud Teie Ekstsellentsi tundlikule südamele ja kogemustele demokraatia hoidmise kohustuse, et kooskõlastada ja kokku võtta erinevaid poliitilisi hääli ja vaateid, otsides seda, mis on hea ja kasulik õilsale, märterlikule ja aulisele Eesti rahvale.

Me mõistame oma kogemusest hästi Teie vastutuskoormat, sest jumalikud ja pühad kaanonid ning Kiriku pärimus on määranud Oikumeenilisele Patriarhaadile kui ainsa ja püha apostelliku õigeusu Kiriku korralduses esimesele istmele kohustuse olla eesseisjaks ja kooskõlastada kõigi kirikute tunnistust ning lasta Meie Tagasihoidlikkuse suu läbi kõlada ühelainsal õigeusu häälel.

Seda teenistuskohustust kannab Konstantinoopoli Emakirik läbi aastasadade ja teeb Jumala abiga ja raskustest hoolimata teoks , mida tema teele toovad ajad, endised või uued vaated või ka inimlikud nõrkused. Oikumeeniline Patriarhaat täidab  oma ülesannet edukalt vaid ühelainsal põhjusel, nimelt seepärast, et Kirik on jumalinimlik Ihu ja tema pea on meie Issand Jeesus Kristus, kes tuli maailma ja kuulutas tõde. Seetõttu võib Kiriku laevuke vahel küll tormides kõikuda, ent mitte kunagi uppuda.

Seda kohustust on Oikumeeniline Patriarhaat täitnud läbi aastasadade, alati koostöös ja läbi rääkides õigeusu ões- ja tütarkirikutega ning, mis puutub siitilma teemasid, ka poliitilise, ilmaliku võimu esindajatega. Ilmalikud teemad pole lahus vaimulikest; on ju inimesel, keda me kumbki teenime, nii eluvajadused kui ka vaimulikud püüded.

Seetõttu on Kirikul ja rahvaesindajate kogul sarnane teenimistöö. Kumbki teenib „Jumala andi“, inimest, keset ajaliku elu ebakindlust, ning peab seetõttu tegema igapäevaselt tööd seismaks silmitsi  ihulikke vaevade ja hingehaiguste, inimeste pahatahtlikkuse, vaenlaste rünnakute ja „õelate inimeste liigkurjusega“, nagu ütleb ühes jutluses Konstantinoopoli suur patriarh püha Johannes Kuldsuu.

Kiriku ja riigikogu samalaadsetest ülesannetest kõneldes sooviksime märkida ära ka mõningaid Teie Ekstsellentsile ehk tuntud raskusi, mida Oikumeeniline Patriarhaat kohtab oma esi-istme kohustuste täitmisel. Peale kõige muu on meie kogukondade kinnisvarad omal ajal ära võetud; õnneks on küll viimase aasta jooksul auväärne Türgi valitsus, mis kohandab oma seadusi Euroopa õigusega, seadusmuudatuste või haldusotsustega tagastanud või otsustanud tagastada meie kogukonna omandisse kunagi riigistatud varasid. Sellele positiivsele arengule on kaasa aidanud peale praeguse valitsuse hea tahte ka Strasbourgis asuva Euroopa inimõiguste kohtu otsus, millega määrati tagastatavaks ja meie Emakiriku nimele kinnistatavaks need varad, ennekõike ajalooline kinnistu Printsisaartel, endine õigeusu lastekodu. Samas aga ei tunnistata Oikumeenilist Patriarhaati  meie maal juriidilise isikuna, mis seab kogu tema seadusliku olemasolu kahtluse alla. Meil on isiklikult suurt mure selle pärast, et pole võimalik tagada oma kaadri juurdekasvu. Nagu üldiselt teada, ei ole veel ka õnnestunud taasavada enam kui neljakümne aasta eest ilma mingi põhjuseta suletud Chalki (Heybeliada) teoloogilist kõrgkooli, kuulsat ja kiriklikule haridusele palju kaasa aidanud õppeasutust, hoolimata meie rohketest jõupingutustest ja sellest, et ülemaailmne avalik arvamus ning Euroopa Liidu liikmesmaade ja Ameerika Ühendriikide valitsused on kutsunud üles seda õigustatud palvet rahuldama, ja hoolimata aulise Türgi valitsuse suusõnalistest kinnitustest. Ent me palvetame ja loodame, et meie Issandal ja Päästjal, kes kõike hästi seab ja korraldab, on paremat ja õnnelikumat varuks oma Kirikule Konstantinoopolis ja mujal.

Vaatamata kõigile raskustele, millega Oikumeenilisel Patriarhaadil tuleb oma missiooni täitmisel silmitsi seista, kuulab ta järele ja hindab maailma õigeusu Kirikute vajadusi ja muresid ning annab mõnele, kui vaja, autonoomse, omavalitsusliku või autokefaalse staatuse ja au, et jumaliku evangeeliumi sõna kõikjal kuulutataks ja sellest tunnistust antaks, et iga jumalarahvas saaks paremini üles ehitatud ja teenitud kooskõlas kohalike traditsioonidega, rikkumata samas mingilgi moel ühist õigeusu tunnistust.

Nõnda otsustas Oikumeeniline Patriarhaat üheksakümne aasta eest kutsuda kanooniliselt kohaliku kirikuna ellu Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku, oma armsa ja noore tütre. EAÕK-le 1923. aastal antud autonoomia kaotati 1940. aastal ateistliku korra tingimustes, taasjõustati aga 1996. aastal vastusena mälestusväärse presidendi Lennart Meri kaudu esitatud Eesti riigi taotlusele ning  Eesti õigeusu vaimulike ja kirikurahva palvele. Nüüd rõõmustab ja pühitseb Konstantinoopoli Emakirik koos kogu Eesti rahvaga, kellegi usutunnistusest sõltumata seda helget ja ajaloolist aastapäeva ka siin, Riigikogu hoones.

Teie Ekstsellents!

Teie teadussaavutusi teades  usume, et olete pannud tähele kõiksuse –  makrokosmose ning osakeste, aatomimaailma – mikrokosmose tähendusväärset kooskõla, mis avaldub taevakehade ja aineosakeste vastastikuses positiivses mõjus. Seda juhtmõtet väljendab ka Nobeli kirjanduspreemia kreeklasest laureaat Odisseas Elitis, öeldes: „See maailm – väike, suur“.

Säärane kooskõla, Teie Ekstsellents, proua Riigikogu Esimees, avaldub selgelt selleski, et ühe riigi elu on seotud maailma kõigi riikidega, sama toimib ka kirikute elus. Üleüldse on nii riigi kui ka kiriku eesmärk inimese kui hingelis-ihulise terviku teenimine, tema vajaduste rahuldamine ja tema murede leevendamine.

Teie aulise maa tark riigikogu, mille ees Te seisate, on saanud ajaloolt ülesandeks hoida teie kauni kodumaa ajaloolist järjepidevust, kohandada tema seadusandlust nüüdisaja tegelikkusega, viia seda kooskõlla Euroopa seadustega ning näidata seeläbi Eestit Euroopa Liidu väärika liikmena. Teie parlamendi – „rahvakoosoleku“ (ekklēsia tou dēmou), nagu üht ajaloo vanimat, muistse Ateena rahvavõimuorganit nimetati – töö ja teenimise hulka on kuulunud ja kuulub kindlasti ka edaspidi asjaolu, et vajadusel toetatakse meie armsat tütart, autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut, mida targalt juhib ülipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus.

Võtke palun vastu Oikumeeniline Patriarhaat ja Meie Tagasihoidlikkuse südamlikud tänusõnad Teie mitmekülgse, laiahaardelise ja vastutusrikka töö eest ning  hoolitsuse eest, mida osutate siinsele Õigeusu Kirikule.

Andku Jumal-Sõna ja meie Päästja Jeesus Kristus isiklikult Teile ja Teie kaastöötajatele ning õnnistatud Eesti rahvaesindajatele tervist ning häid ja täiuslikke ande, pärjaku rahu ja õnnega Teid ning Teie otsuste kaudu meid võõrustavat Eestimaad.

Täname ja õnnistame Teid!

Samal teemal:
Delfi “Ergma ja patriarh Bartolomeus: Süürias tuleb kaitsta inimelusid”

Fotod: Erik Peinar

FEP_1188FEP_1151